Ogłoszenie

Na podstawie art. 399 w związku z artykułem art.126 § 1 pkt 2 ustawy kodeks spółek handlowych

zwołuje się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i komplementariuszy

Kancelarii Doradztwa Podatkowego K.W. Lewandowscy S.K.A. z siedzibą w Świeciu ul. al. Jana Pawła II 1c,

które odbędzie się dnia 01 lutego 2023 o godz. 10:30 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Filipa Joppka w Świeciu ul. Sikorskiego 1/1F

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki za rok 2022.
  5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki za rok 2022 r.
  6. Udzielenie absolutorium komplementariuszom z wykonania obowiązków.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.